ZEFU /ETH -- ≈-- -- -- Thấp nhất 24h -- Khối lượng 24h -- Tên token -- ZEFU
Mua vào ZEFU Khả dụng -- ETH
Gía muaETH
≈ --
Số lượngZEFU
Số tiềnETH
Bán ra ZEFU Khả dụng -- ZEFU
Gía bánETH
≈ --
Số lượngZEFU
Số tiềnETH
0DEC
Price(ETH) Số lượng(ZEFU) Total(ZEFU)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ZEFU --
Total ETH --
Order Book
0DEC
Price(ETH) Số lượng(ZEFU) Total(ZEFU)
Gía bình quân giao dịch 0
Total ZEFU --
Total ETH --
Lịch sử giao dịch
Normal order
Xem nhiều thêm